تحقیق در مورد سيستم هاي نمايش اعداد در سيستم هاي كد گذاري

تحقیق در مورد سيستم هاي نمايش اعداد در سيستم هاي كد گذاري

تحقیق در مورد سيستم هاي نمايش اعداد در سيستم هاي كد گذاري

 سيستم هاي نمايش اعداد در سيستم هاي كد گذاري :

سيستم عدددهي ( Decimal ) :

8+70+900=978

اثبات هر عدد به توان صفر شود يك    

وزن ها توان هايي از 10 هستند .

سيستم نمايش اعداد در مبناي 18

وزن ها در اين سيستم توانهاي n هستند ؛

سيستم دودويي ( Binary ) =2

سيستم اكتال (octal ) =8

سيستم هگزادسيمال(hexa decimal ) =16

 تبديل نمايش يك عدد از سيستم ده دهي به غير از ده دهي :

روش تقسيمات متوالي :

تذكر : توانهايي كه داريم به ازاي آن يك و توانهايي كه نداريم به ازاي آن صفر ميگذاريم . در اين روش براي تبديل به

تبديل نمايش يك عدد از سيستم غير ده دهي به ده دهي :

مجموع حاصلضرب هاي هر رقم در وزن متناظرش                     

توانها

تبديل نمايش يك عدد از سيستم غير ده دهي به غير ده دهي :

غير ده دهي ده دهي غير ده دهي

نكته : تغييرات ارقام در مبناي n از 0 تا 1-n است .

يادآوري : در مبناي 16                                                                             

در مبناي 8 از صفر تا هفت                                                                              

در مبناي 10 از صفر تا نه                                                                                 

نكته :

هر رقم در مبناي در مبناي است و بر عكس

مثال :

هر رقم در مبناي 4 ؛ دو رقم در مبناي 2

هر رقم در مبناي 8 ، سه رقم در مبناي 2

هر رقم در مبناي 16 ، چهار رقم در مبناي 2

مثال :                   

كد گذاري :

به رمز در آوردن اطلاعات يا اختصاص يك رمز منحصر به فرد به هر شي موجود ( يك سيستم دو طرفه )

مزاياي كد گذاري :

  • امنيت
  • ارتباطات
  • فشرده سازي
  • تشخيص و تصحيح خطا

انواع كد ؛ ارزش دار :

موقعيت بيت بيان كننده ارزش بيت ( وزن دار هر رقم يك ارزش دارد )

بدون ارزش : بدون وزن

شرايط كد گذاري :

  • توليد كد منحصر به فرد
  • نياز به حداقل بيت ممكن
  • حتي المكان طول كدها ثابت باشد ( ضروري نيست )

نكته : حداقل تعداد بيت هاي لازم براي كد گذاري N

نكته : با n بيت حداكثر چند شي را مي توان كد گذاري نمود .

 الفباي لاتين 26 :

 

‹‹ جلسه دوم ››

كد گذاري BCD ( Binary coded decimal )

كدگذاري وزن دار : به ازاي هر رقم ده دهي 4 بيت در نظر مي گيريم .

دراين سيستم وزن ها توانهاي 2 است . (1        2         4         8) NBCD

0         0         0         0        

1         0         0         0         1

0         1         0         0        

1         1         0         0        

كد گذاري 3 افزا FXC css3                                                          

 كد 3 افزا خود مكمل است .          

 

فایل ورد و تعداد صفحات : 53